ေနခ်င့္စဖြယ္ ၿမိဳ႕ရန္ကုန္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ တည္ေဆာက္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တိုးတက္က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး အနာဂတ္စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္ ရင္းျမစ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေနခ်င့္စဖြယ္ျဖစ္ေစျခင္းအားျဖင့္ ေဒသတြင္းယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မႈကို တိုးတက္ေစၿပီး အနာဂတ္တြင္စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဝယ္ယူ၍မရႏုိင္ေသာ၊ ထပ္ၿပီး လုပ္ယူဖန္တီး၍ မရႏိုင္ေသာ စိမ္းလန္းျပီး၊ စနစ္တက်ေရးဆြဲထားသည့္ ၿမိဳ႕ကြက္ႏွင့္ ၾကြယ္ဝေသာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ရွိေနၿပီး အာရွတိုက္၏ ရွားပါးေသာ လက္က်န္ သမိုင္းဝင္ ၿမိဳ႕ျပရွဳခင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအဂၤါရပ္မ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ ၿမိဳ႕၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအား ေအာင္ျမင္ေစႏုိင္ၿပီး ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၂၁ရာစုၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ သူမတူသည့္ အဂၤါရပ္မ်ား ေပါင္းစပ္ျခင္းအားျဖင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ မရရွိႏိုင္သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားအား ေပးစြမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အား ေနခ်င့္စဖြယ္ျဖစ္လာေစရန္ အေျခခံအခ်က္အလက္ ၁၂ ခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းေသာၿမိဳ႕ျဖစ္ျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ေကာင္းမြန္ေသာ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားရွိျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဒဏ္မ်ားအား ခံႏုိင္ရည္ရွိျခင္းအေသြးစံုလင္သည့္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ပါဝင္ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔့ျခင္း၊ ပိုမိုအားေကာင္းလာေသာ စီးပြားေရး၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားရွိျခင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္ၿပီး အမ်ားျပည္သူဝင္ထြက္ သြားလာႏုိင္သည့္ ပန္းျခံမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ျပဇာတ္ရံုမ်ား စသကဲ႔သို႔ေသာ အမ်ားပိုင္ေနရာမ်ားရွိျခင္း၊ အားေကာင္းသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ သူမတူထူးျခားေသာ သဘာဝဆိုင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ၊ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေမြအႏွစ္မ်ားရွိျခင္း၊ ၿမိဳ႔ေနျပည္သူမ်ား စရိတ္တတ္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ပင္မဧရိယာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ (ေနခ်င့္စဖြယ္ျဖစ္ေစမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေၾကာင္း အျပည့္အစံုကို မဟာဗ်ဴဟာ၏ စာမ်က္ႏွာ ၃၅ တြင္႐ႈပါ။)

Liveability_MM