ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

Facebook မွတစ္ဆင့္လည္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

Morning in Rangoon 1982