ေျမပံုမ်ား

ေအာက္ပါေျမပံုမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕အေနျဖင့္ the Prince’s Foundation၊ ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္ – ဗိသုကာဌာန တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားျဖစ္သည္။

Map 01

Property Use

Property Use

Map 02

Commercial Activity

Commercial Activity

Map 03

Retail Character

map-3

Map 04

Pedestrian Infrastructure

Pedestrian_Infrastructure

Map 05

Street Tree Survey

Tree_Survey