ထပ္မံရယူႏိုင္သည့္ ေလ့လာခ်က္မ်ား

ေအာက္ပါေလ့လာခ်က္မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ကိုးကားေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါေလ့လာခ်က္မ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ ၄ ႏွစ္တာအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖဲြ႕ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားစြာ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Online Annexe 01

The Secretariat Conservation Management Plan

Secretariat

Online Annexe 02

Sustainable Heritage Tourism Study

Tourism_Portfolio

Online Annexe 03

Urban Livelihoods in Specific Yangon Neighborhoods
and the Economics of Heritage Protection Study

Livelihood_Portfolio

Online Annexe 04

Yangon Real Estate Market and
Heritage Property Survey

Real Estate_Portfolio

Online Annexe 05

Unlocking the Economic Potential of
Residential Buildings in Yangon’s Heritage Zone

Legal Ownership_Portfolio

Online Annexe 06

Yangon’s Historic Downtown
Built Form Study

built_form_portfolio_3

Online Annexe 07

Comparative Legislation on Heritage Protection Study

Comparative Legal Study

Online Annexe 08

ဘာရာေၾကညာစာတမ္း (ျမန္မာျပန္)

burra_portfolio