ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္မဟာဗ်ဴဟာကို YHT ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း၊ ၿမိဳ႕ျပဒီဇိုင္း၊ အေမြအႏွစ္စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ က႑အသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ၿပီးခဲ႔သည့္ႏွစ္အတြင္း ေရးဆြဲခဲ႔သည္။ ၎သည္ YHT ၏ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ား၊ ႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား၏ အျမင့္ဆံုးေသာရလဒ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

အဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း မိမိတို႔အဖြဲ႔၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္ေစလိုပါက ၿမိဳ႕အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ယင္းေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ပထမေျခလွမ္းဟု ယူဆႏိုင္ေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲခ်ျပရန္ လိုအပ္ေနသည္ကို သတိျပဳမိခဲ႔သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လတ္တေလာ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲႏွင့္ ၾကီးမားေသာတိုးတက္မႈမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ ေရွ႕ဆက္အစီအစဥ္ခ်မွတ္ၿပီး ေဒသတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ အမွားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစရန္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္ေရာက္ရွိေနၿပီဟု အခ်က္ျပေနသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္မဟာဗ်ဴဟာသည္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားသည္။ ယင္းစိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအား ၿမိဳ႕၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အရည္အေသြးမ်ားကို သိရွိေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

မဟာဗ်ဴဟာ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းေလ့လာႏိုင္သည္။

နိဒါန္း တြင္ ၿမိဳ႕မ်ား၏အေရးပါပံု၊ အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲၿခင္းႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားျဖင့္ ေဒသတြင္း ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္လာေစရန္ ဆန္းသစ္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ႀကီးစြာေသာ အေတြးစိတ္ကူးမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္၊ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ေနခ်င့္စဖြယ္ျဖစ္မႈ အား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသည့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ယင္းအခန္းတြင္ ေလ့လာႏိုင္သည္။

မဟာဗ်ဴဟာ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ YHT၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တြင္ အနာဂတ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေရးဆြဲထားၿပီး လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ ကာလၾကာရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စိတ္ကူးအၾကံဥာဏ္မ်ားအား အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Shwedagon Pagoda