ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕ (YHT) ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ျပအေဆာက္အအံုႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ႏိႈးေဆာ္ရန္ႏွင့္ စီမံခန္႕ခဲြရာတြင္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ YHT အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး အေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ အေလ့အထေကာင္းမ်ား အတြက္ စံႏႈန္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

YHT သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ပထမဆံုးအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံမႈ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ဝန္ႀကီးမ်ား႐ံုးအတြက္ (Online Annexe 01) ေရးဆဲြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ညိႇႏိႈင္းႀကီးၾကပ္ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းမွ ဗိသုကာမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပညာသည္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္သင္တန္းမ်ားစြာကို ထိုလုပ္ငန္းခြင္မွာပင္ စီစဥ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဖဲြ႕အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေပၚ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ၿမိဳ႕၏ အထင္ကရျဖစ္ေသာ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏိုင္ေရးႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ကနဦးကတည္းကပင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

YHT သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆဲြမႈႏွင့္ ႐ုပ္ဝတၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ားမွ မည္သို႔မည္ပံု ေခတ္မီ၍ ေနခ်င့္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု ဖန္တီးႏိုင္မည့္အေၾကာင္းကို အေလးေပးေဆြးေႏြးသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရန္ကုန္သည္ ေခတ္မီၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္သို႔ မိမိပိုင္ဆုိင္ေသာ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္မ်ားကို ဆံုး႐ႈံးရန္မလိုဘဲ ေရာက္ရွိႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ ရည္မွန္းထားသည္။ အဖဲြ႕အေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေသာ္ျငား သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားက ေတာင္းဆိုသည့္အခါတိုင္းတြင္ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ YHT သည္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဆာ္ၾသသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာအေဆာက္အအံုေပါင္း ၆၅ လံုးေက်ာ္အတြက္ ျပင္ဆင္ေရး၊ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳလ်က္ရွိသည္။

အဖြဲ႕တြင္ ျပည္တြင္းဝန္ထမ္း ၂၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး အခ်ိန္ျပည့္ အတိုင္ပင္ခံ ျပည္ပကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ထားရွိသည့္အျပင္ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္အဖဲြ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အၾကံေပးအဖဲြ႕မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည္။ အဖဲြ႕ကို ဥကၠ႒-သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာ-ဗိသုကာပညာရွင္ ေဒၚမိုးမိုးလြင္တို႔က ဦးေဆာင္သည္။

မူလအစက အဖဲြ႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ၿမိဳ႕၏ အေမြအႏွစ္အရင္းအျမစ္မ်ား အေၾကာင္းပိုမိုသိရွိလာေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔အား ကာကြယ္ရန္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားအား တိုက္တြန္းရန္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေဆာ္ၾသမႈသည္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္တို႔တြင္ ပိုမိုအေရးပါ အရာေရာက္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC) သည္ အေမြအႏွစ္အေဆာက္အအံုမ်ား ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းအား ဆက္လက္ ေထာက္ခံျခင္း မျပဳခဲ့သလို အေမြအႏွစ္မ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာသက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွစ၍ ရပ္တန္႔ခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ႏွစ္လယ္မွစ၍ YHT သည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပိုမို အာ႐ုံစိုက္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ျပအေဆာက္အအံုႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုမွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဘက္တြင္ ရရွိလာႏိုင္သည့္ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ဦးစြာ သိရွိသေဘာေပါက္ေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း နားလည္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေျခလွမ္းအစအျဖစ္ နယူးဇီလန္အစိုးရ၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ေနလူထုမ်ား တန္ဖိုးထားသည့္အရာမ်ားႏွင့္ မႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္အရာမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စီမံကိန္းရလဒ္မ်ားမွသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ၿပီ္းစီးခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ကိုေရးဆဲြႏိုင္ခဲ့ၿပီး YHT ၏ အနာဂတ္လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေျခခံလည္းျဖစ္သည္။ YHT ၏ ရန္ကုန္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ ယခုအစီရင္ခံစာ၏ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဖဲြ႕စတင္ခ်ိန္ကပင္ YHT သည္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းအျဖစ္ အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ား စာရင္းျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ပထမဆံုးအလံုးစံုျခံဳငံုမိသည့္ အေမြအႏွစ္စာရင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး နယ္ေျမမ်ား သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ အထူးအာ႐ုံစိုက္ခဲ့သည္။ ပထမဆံုးအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးနယ္ေျမကို (သီးျခားအေဆာက္အအံုေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအေပၚ အေျခခံ၍) သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အေရးပါေသာ အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ား တစ္စု တစ္စည္းတည္း တည္ရွိေနျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အိမ္ရာေစ်းကြက္ ဖိအားမ်ားေအာက္ က်ေရာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ကို အထူး အာ႐ုံစိုက္ခဲ့သည္။ အဖဲြ႕သည္ ၿမိဳ႕အႏွံ႔ အေမြအႏွစ္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းအထိ အေဆာက္အအံုေပါင္း ၇,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ မူလ သမိုင္း၀င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျခံဳငံုမိၿပီျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ရမည့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးနယ္ေျမ ၁၅ ခုကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ႏွစ္လယ္မွစ၍ အဖဲြ႕သည္ ပထမဆံုး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆဲြခဲ့သည္။ ၎တို႔တြင္ ရန္ကုန္ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ၊ အေမြအႏွစ္ စီမံေရး မူေဘာင္၊ အေမြအႏွစ္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား စီမံခန္႔ခဲြျခင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္တို႔ပါဝင္သည္။ အဆိုပါ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆဲြရာတြင္ အဖဲြ႕သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ တဲြဖက္၍ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ အၾကံဥာဏ္မွ အေကာင္းဆံုးမ်ားကို ေရြးထုတ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဖဲြ႕သည္ အျခားေသာ ကိုလိုနီလက္ေအာက္ခံျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ၁၉ ရာစုႏွင့္ ၂၀ ရာစုၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ အမွားမ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားေရးဆဲြရာတြင္ အဆိုပါ အမွားမ်ားကိုေရွာင္ရွားေစႏိုင္သည္။

YHT သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းကို ပထမဆံုး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ ေရးလုပ္ငန္း နယ္ပယ္သစ္ တစ္ခုကို အေျခခ်ေပးခဲ့သည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾသစေၾတးလ်အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ေႏွာင္းပိုင္းမွစ၍ YHT သည္ အဖဲြ႕၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ၎ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္အျဖစ္တင္ျပရန္ လိုအပ္သည္ကို သိျမင္ခဲ့သည္။ အဖဲြ႕၏ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႔ေလ့လာမႈ စီမံခ်က္အရလည္း ဤအစီရင္ခံစာတစ္ရပ္သည္ ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အေလးေပးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ ယခုအခါ YHT သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အထင္ကရ ၿမိဳ႕ျပ အေဆာက္အအံုႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ဗဟိုျပဳသည့္ အလံုးစံုျခံဳငံုမိေသာ ပင္မ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို အျမန္ဆံုး ေရြးဆဲြရန္ တိုက္တြန္းေဆာ္ၾသလ်က္ရွိသည္။

ဤ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ YHT အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အဆိုပါေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကနဦး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ အရြယ္အစားတူ၊ စီးပြားေရး အေရးပါမႈ တူညီေသာ အာရွေဒသရွိ အျခားၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား မတားဆီးႏိုင္ခဲ့သည့္၊ သမိုင္းဝင္ၿမိဳ႕မ်ားကို ပ်က္စီးေစခဲ့ေသာ အထိန္းအကြပ္မဲ့ ၿဖိဳဖ်က္မႈမ်ားကို ေရွာင္လဲႊႏိုင္ရန္ YHT သည္ ျပည္တြင္း မိတ္ဖက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရထံမွ ေထာက္ခံမႈကိုလည္း ရရွိထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြက္ အခ်ိန္အခါေကာင္း တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ကို အာရွ၏ ေနခ်င့္စဖြယ္ အေကာင္းဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးရန္ ယခုပင္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရေပမည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ေဆာ္ၾသျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ပူးတဲြလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိ အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားအား မထိခိုက္ေစရန္ ကာကြယ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေနတို႔အတြက္ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးေက်းဇူးတို႔ ရရွိရန္ ပါဝင္ေပသည္။

Yangon Heritage Trust